En helbredelsesvej

Heling gennem det bevidste selv, er den del af os der er iagttageren af det strukturelle, det personlige og det funktionelle selv. En voksende gruppe af tiltagende selv bevidste mennesker, har oplevet at det er muligt at slippe uhensigtsmæssige identifikationer med en følelse, et kropssymptom, en rolle, som vi udfylder og udspiller i vores liv, og at det slip kan være yderst helende. Nøglen er accept, som gradvist fører til stilheden og kærligheden i os, som er den største heler. Det begynder med at opdage og acceptere status quo, vores aktuelle krops tilstand som den er lige nu, uanset de historier vi har med os. Det handler også om at anerkende os selv og hinanden, for det vi er til eth

A Way to heal

Here is a simple way to heal, which I use and convey to those who are interested. It is not entirely about myself, so I write "we", as we are increasingly many conscious beings, who let go of identification with a feeling, a symptom, and indeed any role in our life we may undertake or fulfill. The key is acceptance, which leads to stillness, the greatest healer. Initially we must discover and accept our current condition in our body and personality as it is right now, it's about acknowledgement. Basically we don't change actively we simply observe ourselves in a loving light, from our inner core, our essence our soul, our consciousness. The part of us that is loving, seeing and spacious. For

Kvalitet og aldring

Kvalitet handler om, at det vi fokuserer på stemmer overens med vores personlige værdier til et givet tidspunkt i vores liv. Så kvalitet er individuelt og foranderligt. Et eksempel kunne være kvaliteten af vores kroppe. Da vi var i puberteten, fokuserede vi overvejende på vores udseende, den ydre skal, og som vi ældes og ikke længere kan fastholde eller sikre kvaliteten af det ungdommelige udtryk, eftersom livet går sin naturlige gang, fokuserer vi måske mere på, om der er overensstemmelse imellem vores indre tilstand og vores ydre liv, ja livet i sin helhed. Den kvalitet kan ikke sikres udefra, udover at andre mennesker ved deres nærvær og ord og aktivitet kan rette vores opmærksomhed mod

Quality and ageing

Quality is when the object of our focus is consistent with our personal values at a given time in our life. So quality is quite individual and changeable. An example could be the quality of our bodies. In puberty, we were mainly focusing on our appearance, the outer shell. As we are aging and no longer are able to maintain or ensure the same quality of the youthful expression, we may be focusing more and more on whether there is consistence between our inner state of being and our outer life, in fact life in its entirety. This quality cannot be guaranteed from outside, a part from the presence and words and actions, of other people may direct our attention towards our own presence, our own s

Adskillelse og Tilknytning

Dette indlæg er skrevet for at belyse helheden i os selv og de mange forskellige sammenhænge vi indgår i. Da jeg ved hvor forskelligt, vi forstår bevidsthed, og hvordan ord og begreber let kan adskille os fra os selv og hinanden, har jeg her forsøgt at finde nogle fælles træk i vores forskellige formuleringer, det blev til ordene: ”helhed og påskønnelse”. Og de to smukke ord kan reduceres til et enkelt ord: ”tilknytning”. For bedre at forstå tilknytning, kan det være værdifuldt at udforske polariteten: "adskillelse", begge polariteter er en naturlig bevidstheds proces: Bevidsthed opstår i det øjeblik vi oplever os adskilte fra vores omgivelser, fra de helt nære relationer, men også det mil

Are you burdened by the blood pressure?

We often speak about the blood pressure, if it is too high or too low. It's somehow strange in this new world of changes, a bit like measuring elastic by the meter, as the blood pressure is highly variable. To assess whether something is too high, it must be compared with something, which is stable. But it is rather difficult to find a blood pressure that is stable. It is just as changeable as the pressure that occurs if we press on a water hose. The water pressure is high where the hose is compressed, and the water pressure is lower at the end, where the water flows freely. But it is not entirely determined by the external pressure on the hose, the pressure also depends on the elasticity of

Er du tynget af et blodtryk?

Der tales ofte om et blodtryk er for højt eller for lavt. Det er et pudsigt udtryk og en ejendommelig størrelse, lidt som en elastik i metermål, for et blodtryk er yderst variabelt. For at vurdere om noget er for højt, skal det sammenlignes med noget, der er stabilt. Men det er lidt svært at finde en stabil blodtryks værdi, når blodtrykket er foranderligt, lidt som det tryk der opstår, når man trykker på et vilkårligt sted på en vandslange. Vandtrykket er højt på haveslangen, der hvor man trykker, og vand-trykket er lavere, der hvor vandet strømmer ud. Men det er ikke alene gjort med trykket på vandslangen, trykket afhænger også af haveslangens elasticitet ja hele pumpe systemet. På samme må

Right and Wrong

We cannot determine whether another persons experience is true or false, it would be the same as telling a man, that the dream he has experienced during the night and talks about right now is not true, but of course it is as the person has experienced it, even if it cannot be seen or understood by the other person. I imagine a psychiatrist may have equally experiences, if he tries to understand a patient's thinking pattern. The content of what the person tells is actually true and makes sense to the person. It is a matter of straining to understand each others imagery. We have our own in addition to our common imagery. As if I use an Old Danish expression and say: "that's uphill", it means t

Ret og Vrang

Vi kan ikke afgøre om et andet menneskes oplevelse er sand eller falsk, det ville være det samme som at sige til et menneske, at den drøm du har oplevet i nat, og fortæller om lige nu ikke er sand. Men det er den jo, for personen har oplevet den, også selvom den ikke kan ses eller forstås af en udenforstående person. Jeg tror også, at de fleste psykiatere har gjort sig den erfaring, at hvis de forsøger at forstå en patients tankegang, så er indholdet af det de fortæller meningsfuldt og sandt for personen. Det er et spørgsmål om at forstå hinandens billedsprog. Vi har jo alle vores eget foruden vores fælles billedsprog. Som hvis jeg i dag anvender et gammelt dansk udtryk og siger: ”Det er da

Huskeanæstesi

Huskeanæstesi er et begreb der bruges om mennesker, som vågner op efter fuldbedøvelse, og kan berette om de overraskende og skræmmende oplevelser, de oplevede under operationen, mens de tilsyneladende var bedøvet og i den forstand bevidstløse. Nogle danske psykologer interviewede i 2012, en række patienter der havde oplevet huskeanæstesi. Denne undersøgelse synes jeg belyser bevidsthed som en formløs og foranderlig energi i kroppen, som ”det” i os mennesker, der både oplever og iagttager kroppens sansninger. Det interessante ved undersøgelsen er følgende fællestræk i de personlige oplevelser: De beskriver alle en ophævet tidsfornemmelse: nogle tror der er gået 5 minutter andre tror flere tim

Goodwill to awareness anasthesia

Memory anaesthesia is a term doctor’s use for people who wake up after general anaesthesia, and tell about the surprising and frightening experiences they had during surgery while they were seemingly anesthetized and un- conscious. There is an interesting study made by some Danish psychologists in 2012, where they interviewed a number of patients who had experienced memory anaesthesia. This study illuminates consciousness as a formless and movable energy in the body, as “the thing” in humans, which is experiencing and observing the body’s sensations at the same time. Of special interests is the following common feature in the patients personal experiences: They have lost sense of time: some

Mindful Medicine

Mindful-Medicine tager udgangspunkt i vores egen forståelse og oplevelse af samspillet mellem krop, psyke og bevidsthed. Ved at forstå og opleve meningsfuldhed i kroppens symptomer har man mulighed for selv at arbejde med det, samt for at til vælge og fravælge en vilkårlig behandling. Mindful-Medicin kunne have et helt andet navn, det er valgt for at bringe opmærksomhed på den daglige "medicin" vi vælger at indtage på mange forskellige måder. Det er opstået ud fra personlige erfaringer med, at vi kan lindre og hele os selv og hinanden ved at forholde os bevidst til vores følelsesliv, tankemønstre, relationer og omgivelser. Det er ikke en enkeltstående behandling eller handling, men en livs-p

Evidens

Evidens og især den mest anvendte form, har stor lighed med det vi kalder personlige erfaringer. Den består i undersøgelser af en gruppe menneskers erfaringer, som vi forledes til at tro er sandheden, når vi efterfølgendemed eftertryk siger ”det er evidensbaseret”. Hvis vi undersøger den lægevidenskabelige evidens, hvor mange undersøgelser er så blevet reproduceret under nøjagtige samme forsøgsomstændigheder, så vi med høj evidens kan sige, at således forholder det sig hver eneste gang for det enkelte menneske? INGEN ! Det er ganske enkelt umuligt at lave to ens forsøg. Forsøgsomstændighederne vil altid være nye: et nyt tidpunkt, nye omstændigheder, nye personer for intet forbliver det samm

Trust and Trustworthiness

What comes first trust or trustworthiness? In some way it is necessary to trust people to realise that they are trustworthy. Life becomes very complicated, if we need to control each other before every step. Denmark is a society that is known for trusting each other. We walk alone in the park in the dark, we leave the pram without surveillance in front of a shop, and we pay our taxes. Now the people in charge the politicians and the leaders who in some way are far from the “battle” field, where trust is truly tested, are controlling the working people increasingly. Why has it become like this? Many people who are controlled get scared by “the system” and do what they are told to do, and in

Heredity in a multidimensional understanding

It's hereditary, so it can’t be changed is a phrase I often hear as a doctor, either doctor to patient or patient to the doctor or doctor-to-doctor. And sometimes I nod in agreement, because it is easy, and because it is true for the person who says it, but basically I don't know. In this way, as a doctor I may easily keep a man stocked in his understanding of his disease as limited by the descriptions from my medical books and categories. The patient is risking becoming my description of him. Maybe it's a result from the way medical science teaches doctors to believe in life and diseases as linear events. In the way that situation A leads to the result B. In fact we humans are much more com

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square