SMERTER DET?

Det gør ondt, det er ubehageligt, det brænder, det stikker, det trykker, det er svært at være i kroppen, den skriger og den tiltrækker sig hele opmærksomheden. Smerte er et ord og en oplevelse med mange nuancer: Hjertesmerter, rygsmerter, hovedsmerter, det kan også være smertefuldt at være vidne til. Smerter kan ikke måles og ofte heller ikke ses, til frustration for de der ønsker et bevis med ord som ”det er fysisk” eller ” lægen har fundet”, som om smerten har mere berettigelse, når den er fysisk synlig. For bag alle smerte-ord, er der er en smerte, og det er alt sammen både fysik og kemi. Hvad er det lægerne finder, når de har gjort et fund ? Vi har måske fundet betændelsesceller, bakteri

The Essence of pain

Pain is uncomfortable, it burns, it sticks, it presses, it is unbearable, it is hard to be in the body, it attracts all attention. Pain is a word and an experience with many different shades: chest pain, back pain, ear pain it may even be painful to witness. Pain cannot be measured and often it is not visible to great frustration for those who wants prove of physical changes, like the sentence "the doctor has found", as if the pain has more legitimacy when it is physically visible. Behind all the different words for pain, there is an experience of unease, and it is all about physics and chemistry. So what is it the doctor may find or discover behind the pain? We may find inflammatory cells,

Perfection and perfectionism

Perfection is certainty. It can never be seen, at best it may be experienced, and even then, there will always be a missing part, the part that is experiencing certainty. It has always been difficult for me to understand the concept perfection and acknowledge the human quality perfectionism as I have mainly noticed guilt and shame in perfectionism and its tendency to contaminate the surroundings. Shame and guilt are two very powerful emotions and stressors in many peoples life. Perfection can be a virtue and a torment, especially if it is an endless struggle for right and wrong or good and bad, like when it stiffens in a perfectionistic form. Nevertheless, we are probably many who are gratef

Pyt og Lyt..... om perfektion og perfektionisme.

Perfektionen er visheden om alt, og den kan ikke ses, tilnærmelsesvis kan den opleves. Og selv der vil der altid mangle en del, nemlig den del, der oplever visheden. Jeg har haft rigtig svært ved at forstå perfektion som begreb og anerkende perfektionisme som en menneskelige kvalitet, for jeg har for det meste kun fået øje på perfektionismens bagside i form af den skyld og skam, der ligger bag, og som den ofte vækker i omgivelserne. Skyld og skam er to meget kraftfulde følelser og stressfaktorer for mange mennesker. Perfektionisme kan både være en dyd og en plage, specielt hvis den bliver en evig kamp om rigtig og forkert eller godt og dårligt, sådan som den stivner i den perfektionistiske f

Det grænseløse menneske....

...kan lyde både skræmmende og befriende på samme tid. Det er ofte negativt omtalt, som en grænseløs eller grænseoverskridende person eller som en diagnostisk ”stempling ” i form af en border line forstyrret personlighed. Da ensidighed sjældent åbner for større viden, og hvis jeg kigger godt og grundigt ind i mig selv, ja helt ind i den fælles menneskesjæl, så opdager jeg altid en snert af genkendelighed, i alle menneskelige væremåder. En slags fællesmenneskelig egenskab, som jeg altid kan få øje på om ikke andet, så ved at jeg tager afstand fra noget, jeg ikke kan acceptere. I det øjeblik har jeg genkendt denne ”menneskekvalitet” i mig selv, for hvordan skulle jeg ellers vide af den? En gr

The boundless human being....

may sound scary and liberating at the same time. It is often referred to in a negative manner, as a limitless or borderline person and even labeled with a diagnosis as being a border line disturbed personality. Unilateralism rarely opens for new knowledge, and if I look thoroughly into myself, completely into the common human soul, then I discover always a touch of familiarity, in all human behaviours. Some kind of common human characteristic, which I always am able to spot and become aware of, at least when there is something I can’t accept and try to distance myself from. Exactly in that moment, I recognise this "human quality" in me, for how else would I know of it? Borders may be crosse

Traumer og sensitivitet

Traumer og sensitivitet går ofte hånd i hånd, og sammen kan de og vi løfte dem på en god måde. Oplevelsen af traumer, chok, tab, ja enhver uventet hændelse hvor man kan opleve sig handlingslammet, også det at få en overraskende uventet meddelelse som en diagnose, åbner samtidig for sensitiviteten. Den følsomhed der måske har været lukket ned for af mange nødvendige og gode grunde. Og det er helt naturligt, at der åbnes for den efter et traume, for det er vores ultimative overlevelses” mekanisme, når vi får en oplevelse af, at verden er usikker. Vi bliver igen vågne sansende mennesker. Vi kommer mere tilstede i livet. Vi bliver måske også mere vagtsomme. Den øget sensitiviteten eller følsomhe

Vrede og Styrke

Vreden er ofte sort /hvid og tabuiseret, og alligevel dominerer og kontrollerer den på mange forskellige måder og i mange forskellige forklædninger. VREDEN KAN VÆRE INDADRETTET som ved selvbebrejdelser og skyldfølelse, og derved give anledning til forskellige lidelser, og det kan foregå tilsyneladende ubemærket. VREDEN OPLEVES I SIN UDADRETTET FORM på utrolig mange måder. Den helt åbenbare i form af vold og verbale trusler. En mere subtil form for vrede, som måske er mere almindelig er at brokke sig. Det kan måske udledes af det gamle kraftfulde udtryk: ” at skælde ud”, for det er i grunden det, der sker, når vreden får afløb på den ene eller den anden måde. Der sættes skæld. Man skiller sig

Anger and Power

Anger is often seen as “black or white” and is very tabooed, and yet it dominates and controls in many different ways and in many different disguises. ANGER CAN BE DIRECTED INWARD as self-blame and guilt, and it may cause a variety of ailments, and it may happen quite unnoticed. ANGER DIRECTED OUTWARD presents itself in many different ways. The most evident forms are violence and verbal threats. The more subtle form of anger which is perhaps more common is grumbles. It may derive from the more powerful act " to scold". In old Danish this expression means “to set boundaries”, and it is basically what happens when anger is expressed in one way or another. Boundaries are set and we separate our

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square