Life affirmations

.....An undeniable inner-knowing that everything is interconnected through a unified field - and is accessible to all of us. Forever transformed by that moment ...... This is quoted from the astronaut Edgar Mitchel's experience during his journey to the moon. Subsequently, he changed from being an explorer of the outer space to an explorer of the inner space. Such a moment of inner knowing about everything's interconnectedness changes us forever. I know it, since I have experienced it and I meet and hear about other people who have experienced something similar also in the meeting with others. After such a realisation there is no longer a need to prove or confirm that life is like this you k

Livs bekræftende

….. An undeniable inner-knowing that everything is interconnected through a unified field — and is accessible to us all. Forever transformed by that moment…… Det er en udtalelse fra Astronauten Edgar Mitchel’s oplevelse under sin rejse til månen. Efterfølgende skiftede han fra at være en udforsker af det ydre rum til en udforsker af det indre rum. Et sådan øjebliks vished om altings forbundenhed forandrer os for altid. Det ved jeg, for det har jeg erfaret, og jeg møder og hører om andre mennesker, der har har erfaret noget lignende i sig selv og i mødet med andre. Efter en sådan erkendelse eller måske rettere sagt generindring, er der ikke længere behov for at få bevist eller bekræftet, at v

Om holisme

Holisme beskrives og anvendes meget forskelligt, og naturligvis for de begreber vi bruger, har vi vores unikke forståelse af. For mig handler det om bevidsthed om os selv og vores krop som én helhed, der er forbundet med andre helheder, som gensidigt påvirker hinanden. Selvom vi er forbundne med vores omgivelser, så er det fortsat i vores egen krop, vores sansninger opstår og forandrer sig. Så hvad end vi måtte møde derude, er det stadig vores eget indre og vores egne reaktioner, vi skal forholde os til, også i forhold til det vi måtte vælge af støtte og hjælp derude på vores helingsvej for at blive mere hel og helet. Hvis man ser på mennesket som et fænomen, er det enkelte menneske en helhe

Regarding holism

Holism is used in many different contexts, and of course since we all have our personal understanding of the concepts we use. In short my understanding is about being aware of our self and our body as one entity, which is interconnected with other entities that mutually affect each other. Even though we are interconnected, it is still in our own body, our sensations arise and change. So whatever we may meet out there, it is still our inner state of being and our own reactions we must deal with, also in relation to what we may choose to support us out there on our healing path to become more whole and healed. If we look at humans as a phenomenon, a human being is an entity that is greater tha

"Nothing is wrong....."

Perhaps you have experienced feeling ill with unexplainable pain and symptoms? You are looking for advices and help, and you may be examined with all possible kind of tests, which you find necessary, yet there is still no explanation and the inexplicable symptom continues. Being sick and feeling sick is naturally worrying and frustrating for most people, and it may in itself maintain the discomfort, since the awareness are almost constantly directed towards the discomfort and insecurity. Uneasiness, doubts, worries and frustrations bring the body in a state of tension and it often enhances the symptoms where the focus already is: on the symptom. Therefore, an enhancement or maintenance of il

"Du fejler ikke noget...."

Måske du har oplevet at føle dig syg med uforklarlige smerter og symptomer? Du søger råd og hjælp og vejledning og bliver måske undersøgt med alle tænkelige prøver, som du mener der skal til, og alligevel får du ingen forklaring, og de uforklarlige symptomer fortsætter. At have det skidt og føle sig syg er naturligvis foruroligende og frustrerende for de fleste mennesker, og det kan i sig selv vedligeholde ubehaget, for opmærksomheden og tankerne er næsten konstant rettet mod ubehaget og uvisheden. Uro, tvivl, bekymringer, frustrationer sætter kroppen i en spændingstilstand og forstærker ofte symptomerne, der hvor fokus i forvejen er; på symptomet. Derfor kan der let opstå en forstærkning el

Featured Posts
Posts Are Coming Soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square